Dimarts, 01 de Desembre de 2015
Paüls
Baix Ebre
Terres de l'Ebre
 
 
L'Ajuntament
Alcaldia
SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2015"
Grups municipals
Seu electrònica
Informació al contribuent
Informació de plens
 
Informació general
 
Agenda
Festes de Nadal i Cap d'any
Festes Locals
Festes de Sant Antoni
Mercat setmanal
Cursa de Muntanya de Paüls "TRENCACIMS"
Festa de la Cirera
Santa Cecília
 
Conèixer
La Jota de Paüls
Història
Allotjaments
Llocs d'interés
plànol urbà
La Banda Municipal de Música de Paüls
 
Revista Local "EL XIPRER"
 

 
EL TEMPS D'AVUI
Temperatura actual al Camp de Tarragona 10.6ºC
EL TEMPS DE DEMÀ
22.0ºC

 BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ UN ALGUTZIR PER A L'AJUNTAMENT DE PAÜLS
» FINS 9 DE DESEMBRE
BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ UN ALGUTZIR PER A L’AJUNTAMENT DE PAÜLS
PRIMERA.- Objecte de la convocatòria
L’objecte de la convocatòria és la realització d’un concurs oposició per a cobrir el 50% de la plaça d’algutzir mitjançant un contracte de relleu, la durada del qual, serà fins a la jubilació completa de la persona rellevada.
SEGONA.- FUNCIONS BÀSIQUES
Repartiment i entrega de documentació, citacions, notificacions, requeriments, resolucions, comunicacions i avisos de l’Ajuntament.
Anunciar bans que siguin d’interès municipal.
Obertura i tancament de la Casa Consistorial i la resta de dependències municipals.
Col·laboració en la recaptació de taxes, impostos i exaccions municipals.
Col·laboració en l’atenció al públic, fent fotocòpies, responent al telèfon, mostrant plànols cadastrals...
Realització de tasques de fontaneria, paleteria i manteniment en general dels edificis municipals.
Realització de treballs propis de funerària que van des de l’enterrament a la inhumació.
Control i ús de les màquines i ferramentes que siguin  de titularitat municipal.
Vigilar que les obres i activitats comptin amb les llicències i autoritzacions oportunes.
Recollir la correspondència.
Custòdia i control de les claus dels diversos serveis municipals, edificis públics, locals i dependències de titularitat municipals.
Emmagatzematge i control dels articles adquirits en les dependències municipals.
Conducció i ús de qualsevol vehicle de titularitat municipal per al què sigui necessari el permís de conducció tipus B.
Neteja, manteniment, cura i gestió dels edificis, instal·lacions municipals, de les vies públiques i del poble.
Cloració, vigilància i control del Servei Municipal d’aigua.
Vigilància, control i neteja dels dipòsits d’abastiment i xarxes de distribució d’aigua i clavegueram així com aquelles reparacions que no requereixin una especial qualificació.
Vigilància i control de l’enllumenat públic, donant compte de les avaries a l’Ajuntament i al servei de manteniment.
Atendre el servei de calefacció, neteja i manteniment dels edificis públics.
Neteja de les vies públiques, cuidar i arreglar parcs, jardins, espais públics i zones d’oci, així com reparacions d’aquests i de mobiliari urbà.
Col·laborar i prestar ajuda en l’organització de festes, reunions i actes que siguin competència de l’Ajuntament.
Encarregar-se de la vigilància i control de les obres i serveis que es realitzen al municipi i controlar que comptin amb les corresponents llicències i autoritzacions.
Trasllat, recepció, entrega i recollida de documents i altres ensers  relacionats amb l’activitat del Ajuntament, tant dintre com fora del terme municipal.
Entrega de ferramentes i direcció de la brigada, així com de treballadors eventuals sota les ordres de l’Alcalde.
Aquesta plaça estarà subjecta a flexibilitat d’horari.
Qualsevol altra feina que es desprengui dels serveis municipals i què,  d’acord amb la seva qualificació, li encarregui el Sr. Alcalde.
TERCERA.- Requisits de les persones aspirants.
Per a prendre part en el procés són requisits necessaris:
a) Ser ciutadà de la Unió Europea o dels Estats en els quals, en virtut dels tractats  internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l’Estat espanyol, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquesta es troba definida en el Tractat constitutiu de la Unió Europea.
Les previsions del paràgraf anterior seran d’aplicació, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents.
Els estrangers amb residència legal a Espanya podran accedir a les Administracions Públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que els espanyols.
b) Tenir més de 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.
c) No patir malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el normal exercici de les funcions pròpies del lloc de treball.
d) No estar inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques, ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap Administració Pública. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.
e) No estar afectat per cap dels motius d'incompatibilitat i d'incapacitat dels previstos a la legislació vigent en la matèria.
 f) Els aspirants hauran d’estar en possessió del carnet de conduir tipus B.
g) Estar en situació de desocupació i trobar-se com a demandant d’ocupació. A tal efecte s’haurà d’aportar com a comprovant el document acreditatiu del Servei d’Ocupació de Catalunya.
QUARTA- Instàncies i admissió
Les instàncies sol•licitants per a prendre part en aquest procés selectiu es dirigiran a l'Illm. Alcalde de l'Ajuntament de Paüls, i es presentaran, en hores d'atenció al públic, al registre general de l’Ajuntament . La data límit per a presentar les instàncies serà el dia 9 de desembre de 2015.
 A les instàncies els aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la base anterior, referides sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la seva presentació, i hauran d’anar acompanyades de fotocòpia del DNI o document equivalent. A més a més també s’haurà d’aportar amb la instància currículum que permeti valorar els mèrits al·legats en la fase de concurs i els documents acreditatius d’aquests mèrits. En cas contrari, s’entendrà que l’aspirant no reuneix els requisits per a formar part d’aquest procés.
Un cop presentada la instància el President de la Corporació n’aprovarà la seva admissió o exclusió. La publicació d’aquesta resolució o l’exposició de la llista al taulell d’edictes de l’Ajuntament de Paüls  substitueixen la notificació a les persones interessades, de conformitat amb el que disposa l’article 92 en relació amb l’art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
CINQUENA. Procediment de selecció.
 
El procediment de selecció constarà de dues fases diferenciades: en primer lloc la fase d'oposició i una segona fase de concurs.
 
 
Fase d’oposició.
 
La fase d’oposició constarà de les proves que s’indiquen a continuació:
 
Primer exercici:
De caràcter obligatori i eliminatori, consistent en la realització d’un examen escrit sobre el municipi i el seu terme municipal. Es disposarà d’un temps màxim d’una hora. Puntuació màxima de 2,5 punts.
Puntuació mínima a obtenir 1,3 punts, la no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés de selecció.
 
Segon exercici:  De caràcter obligatori i eliminatori, consistirà en la realització d’una prova  de tipus pràctic què serà elegida pel tribunal entre aquestes quatre especialitats: fontaneria, paleteria, pintura i electricitat. La puntuació màxima de 2,5 punts valorats a criteri del tribunal.
Puntuació mínima a obtenir en aquest segon exercici és de 1,3 punts, en cas de no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés de selecció.
 
Tercer exercici: De caràcter obligatori consistent en realitzar una entrevista:
S’estableix la celebració d’una entrevista, als aspirants que hagin superat els diferents exercicis del procés de selecció, amb la finalitat de valorar la seva experiència professional i acadèmica, així com l’aptitud per al desenvolupament de les funcions a realitzar en la plaça convocada. L’entrevista es valorarà fins a un màxim de 2,5 punts.
Fase de concurs.
Formació acadèmica. Amb una puntuació màxima de 1 punt:
A)    Per cursos relacionats amb les tasques a desenvolupar amb una durada igual o superior a 200 hores 0,1 punts per curs.
B)    Per estar en possessió d’un curs de formació professional de grau mitjà relacionat amb les tasques a desenvolupar 0,15 punts per títol.
C)    Per estar en possessió d’un curs de formació professional de grau superior relacionat amb les tasques a desenvolupar 0,3 punts per títol.
Experiència professional.  L’experiència laboral al·legada degudament acreditada serà avaluada d’acord amb la següent escala amb una puntuació màxima de 2,5 punts.
 
A)        Per serveis efectius prestats en lloc de treball de la mateixa o similar naturalesa a la que es convoca, realitzant tasques d’oficial primera:
 
1)        A l’Administració Local o a altres Administracions Públiques: 0.1 punts per cada mes treballat.
2)        A l’empresa privada o com autònom: 0.08 punts per mes treballat
 
B)        Per haver realitzat tasques en els següents oficis: electricista, lampista, pintor, fontaner, serraller, fuster, mecànic, electrònic o climatitzador:
Es puntuarà amb 0.05 punts per mes treballat a l’empresa privada o com autònom.

SISENA.- Comunicacions
D’acord amb el que disposa l’article 92 en relació amb l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, totes les comunicacions s’efectuaran únicament mitjançant la publicació corresponent al taulell d’anuncis de la Corporació. Addicionalment i sempre que es consideri oportú, també es podrà inserir les comunicacions al web de l’Ajuntament de Paüls.

SETENA.- Òrgan de selecció
L’Òrgan de selecció estarà composat per:
President: Martí Avinyó Fornós
Vocal 1 Jordi Monrós Garate
Vocal 2 Ginés Balastegui Zaragoza
VUITENA.- Incidències
L’òrgan de selecció quedarà facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre del procés i, en tot el que no està previst en aquestes bases, s'aplicarà el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
NOVENA.- Impugnacions
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit qualificats de l'Alcalde, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació, o el potestatiu de reposició de conformitat amb els articles 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol de la Jurisdicció contenciosa administrativa, i els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre del règim jurídic de les Administracions Públiques, modificats per la Llei 4/1999 de 13 de gener.
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit qualificats del tribunal, els interessats poden interposar recurs d'alçada davant l'Alcalde, d’acord als articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. No obstant això, els interessats poden utilitzar, d’acord amb el que preceptua l’article 58.2 in fine de la citada Llei 30/1992, qualsevol altre recurs que estimin procedent.


 Més noticies...
 
 
Administració On-Line
e-BOP
e-TRAM
Perfil del Contractant
Modificació puntual POUM
POUM PAÜLS
Aprofitament de caça 2014
 
Serveis
Ajuntament en línia
Cerca al web
Llibre visites