Dimecres, 21 de Abril de 2021
Paüls
Baix Ebre
Terres de l'Ebre
 
 
Bases per a la borsa de treball de la llar d'infants
 
Bases per a la creació d'una borsa de treball per a l'Escola Municipal de Música de Paüls
 
Borsa de treball de peó de suport per a la brigada.
Resultats finals de la baremació del procés de selecció
 

Serveis
Ajuntament en línia
Cerca al web
Llibre visites
 

 
Borsa de treball de peó de suport per a la brigada.

:: Resultats finals de la baremació del procés de selecció

ANUNCI

 

Assumpte: Procés de selecció per peó de brigada amb caràcter laboral temporal.

 

Per acord de Junta de Govern Local de data 26 de juny de 2019 es va adoptar l’acord de convocar un procés de selecció per concurs oposició per a la creació d’una borsa de treball de peó de suport per a la brigada municipal per a l’Ajuntament de Paüls amb caràcter laboral, temporal i a temps parcial.

 

Al e-tauler de l’Ajuntament i a la pàgina web www.pauls.cat es publiquen íntegrament les bases que han de regir la selecció.

 

Denominació de la plaça segons plantilla: peó brigada.

Règim jurídic: laboral temporal.

Caràcter: laboral.

Escala: Administració Especial.

Subescala: Serveis especials.

Grup de classificació: C2.

Sistema de selecció: concurs-oposició

Torn: lliure

 

El termini per presentar sol·licituds finalitza al cap de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci.


Bases del procés del peó de suport a la brigada.
 
Llistat d'admesos i exclosos i fixació del dia

Es publica la llista d'admesos i exclosos i es fixa el dia de celebració de les proves.
Prem AQUÍ