Dijous, 28 de Juliol de 2016
Paüls
Baix Ebre
Terres de l'Ebre
 
 
L'Ajuntament
Alcaldia
SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2015"
Grups municipals
Seu electrònica
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
Informació al contribuent
Informació de plens
SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2014
ANUNCIS
 
Informació general
 
Agenda
Festes de Nadal i Cap d'any
Festes Locals
Festes de Sant Antoni
Mercat setmanal
Cursa de Muntanya de Paüls "TRENCACIMS"
Festa de la Cirera
Santa Cecília
 
Conèixer
La Jota de Paüls
Història
Allotjaments
Llocs d'interés
plànol urbà
La Banda Municipal de Música de Paüls
 
Revista Local "EL XIPRER"
 

Administració On-Line
e-BOP
e-TRAM
Perfil del Contractant
Aprofitament de caça 2014
 
Serveis
Ajuntament en línia
Cerca al web
Llibre visites
 

 
L'Ajuntament

  Informació de plens
ESBORRANY DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 3 DE MAIG DE 2011.
 
 
ALCALDESSA: Júlia Celma Lluís.
REGIDORS: David Lluís Lluís i Joan Enric Povill Gabriel, excusa la seva assistència el Regidor Juan Manuel Lluís Escubedo.  No assisteix cap Regidor del grup municipal del PSC.
 
SECRETÀRIA: Fàtima Piñol Fons
 
Aquests senyors es reuneixen a les 20:00 hores del dia 3 de maig de 2011, a la sala de sessions de l’Ajuntament, per tal de celebrar cessió plenària de caràcter extraordinari.
 
 
1r. -  Aprovació, si s’escau, de cessió d’us de local, a la Societat de Caçadors “Sant Roc” de Paüls.
 
La Sra. Alcaldessa, explica que es tracta de la tramitació oportuna per fer la cessió d’us del local que està utilitzant la Societat de Caçadors, des de fa un temps, donat que aquesta entitat ho ha sol.licitat a l’Ajuntament. L’Ajuntament, els cedeix l’ús gratuït de l’esmentat local, per un termini de dos anys, prorrogables.
 
 
S’aprova amb el vot favorable de tots els assistents, del grup municipal de CIU.
 
I sense haver més punts a tractar, la sessió finalitza a les 20.15 hores.